loading

Bài trích

Tổng bí thư Đỗ Mười tiếp đoàn Đại biểu Đảng Cộng Sản Nê Pan(Mác xít Lê nin nít thống nhất) // Sài Gòn Giải Phóng. - 29/07/1997. - Tr.1,5 : nh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đồng chi Đỗ Mười đã tiếp đoàn do đồng chí Mat.háp. Ku.ma.Nê Pan, Tổng bí thư dẫn đầu vào ngày 28.7.97

Top