loading

Bài trích

Đức Thành

Đội xây dựng công trình 5, công ty cơ khí - công trình 623 đang thi công 6 công trình cầu, cảng, siêu thị... có giá trị lớn ở thành phố và các tỉnh...: ảnh // Sài Gòn Giải Phóng. - 18/03/1999.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đây là đội mạnh của công ty 623, tổng giá trị xây lắp của đội 1999 là 30 tỷ đồng

Top