loading

Luận án, luận văn

Tìm hiểu những yếu tố chủ yếu tác động đến sự phát triển quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội / Trần Quang Nhiếp

Tác giả : Trần Quang Nhiếp

Nhà xuất bản : Học viện Nguyễn Ái Quốc

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.8009597

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6584
Phục vụ đọc tại chỗ
Top