loading

Sách, tuyển tập

Hồ sơ văn hóa Mỹ = A file on American culture / Hữu Ngọc ; Lady Borton ... [và nh.ng. khác] cộng tác

Tác giả : Hữu Ngọc ; Lady Borton ... [và nh.ng. khác] cộng tác

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 871 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 973

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Hoa Kỳ -- Văn minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9856
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9887
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9888
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top