loading

Sách, tuyển tập

Internet et commerce électronique : site web, applications multimédia, contrats, responsabilité, contentieux / Lionel Bochurberg

Tác giả : Lionel Bochurberg

Nhà xuất bản : Delmas

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : 334tr. : biểu đồ, sơ đồ ; 25cm

ISBN : 2-247-03398-9

Số phân loại : 381.142

Chủ đề : 1. Internet. 2. Thương mại điện tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1283/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top