loading

Luận án, luận văn

Thực trạng và xu hướng biến đổi công tác giáo dục vùng cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay / Vông Pha Chăn Vi Lay Hom

Tác giả : Vông Pha Chăn Vi Lay Hom

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 165 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 370.9594

Chủ đề : 1. Giáo dục và nhà nước -- Lào. 2. Tộc người thiểu số -- Dạy và học -- Lào. 3. Tộc người thiểu số -- Giáo dục -- Lào.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11488
Phục vụ đọc tại chỗ
Top