loading

Sách, tuyển tập

Trầm cảm ẩn : cách thoát khỏi chủ nghĩa hoàn hảo đang che đậy căn bệnh trầm cảm của bạn / Margaret Robinson Rutherford ; Lời tựa viết bởi Jennifer Marshall ; Đỗ Linh Chi dịch

Tác giả : Margaret Robinson Rutherford ; Lời tựa viết bởi Jennifer Marshall ; Đỗ Linh Chi dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 318 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786043711110

Số phân loại : 616.8527

Chủ đề : 1. Sức khỏe tâm thần. 2. Trầm cảm -- Chẩn đoán. 3. Trầm cảm -- Điều trị. 4. Trầm cảm -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6420/2023
(8669/16)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6421/2023
(8669/17)
Đang được mượn
Top