loading

Sách, tuyển tập

From transition to EU accession : the Bulgarian labor market during the 1990s / Pietro Garibaldi, Mattia Makovec, Gabriella Stoyanova

Tác giả : Pietro Garibaldi, Mattia Makovec, Gabriella Stoyanova

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : ix, 67 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 27 cm

Số phân loại : 331.1209499

Chủ đề : 1. Quan hệ lao động -- Bulgaria. 2. Thị trường lao động -- Bulgaria.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 2295
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top