loading

Sách, tuyển tập

Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh : sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Trung chủ biên

Tác giả : Nguyễn Xuân Trung chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 226 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045778371

Số phân loại : 305.8009597

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Chủ nghĩa dân tộc -- Việt Nam. 3. Chủ tịch -- Việt Nam. 4. Dân tộc học -- Việt Nam. 5. Tinh thần đoàn kết -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 46/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Top