loading

Sách, tuyển tập

Triết học Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Quang Định chủ biên

Tác giả : Đặng Quang Định chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 391 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045778739

Số phân loại : 335.411

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 3. Triết học Mác Lênin.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 19/2023
(4291/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top