loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng Đảng về đạo đức : một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Vĩnh Thanh [và nh.ng. khác]

Tác giả : Nguyễn Vĩnh Thanh [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 254 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045781609

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 11/2023
(3566/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2285/2023
(3566/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top