loading

Sách, tuyển tập

Elements of the theory of nonlinear oscillations / N.V. Butenin ; Transl. from Russ. by Scripta Technica

Tác giả : N.V. Butenin ; Transl. from Russ. by Scripta Technica

Nhà xuất bản : Blaisdell

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : viii, 226 tr.

Số phân loại : 531.32

Chủ đề : 1. Cơ học phi tuyến. 2. Dao động.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6927
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top