loading

Sách, tuyển tập

Elements de mecanique quantique. Certificat de physique nuclaire. 3ème cycle / C. Marty

Tác giả : C. Marty

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 62 tr.

Số phân loại : 530.12

Chủ đề : 1. Cơ học lượng tử. 2. Vật lý hât nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6993
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top