loading

Sách, tuyển tập

Electronics in industry / George M. Chute, Robert D. Chute

Tác giả : George M. Chute, Robert D. Chute

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : xv, 643 tr.

Số phân loại : 621.381

Chủ đề : 1. Điện tử học. 2. Dụng cụ đảo mạch điện.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 11106
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top