loading

Sách, tuyển tập

Những nội dung lý luận mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 27 cm

ISBN : 9786047384006

Số phân loại : 324.25970755

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Đại hội -- Hội nghị. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Văn kiện -- Hội nghị.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm các bài nghiên cứu những nội dung mới trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển văn hoá... qua Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6957/2022
(3587/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6958/2022
(3587/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top