loading

Sách, tuyển tập

Eleastomers and plastomers / edited by R. Houwink

Tác giả : edited by R. Houwink

Nhà xuất bản : Elsevier

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : t.

Số phân loại : 531.382

Chủ đề : 1. Tính đàn hồi. 2. Tính dẻo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 1857
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top