loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới : những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách / Nguyễn Thành Dũng

Tác giả : Nguyễn Thành Dũng

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045773956

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày những vấn đề lý luận - thực tiễn cơ bản xây dựng Đảng về tư tưởng mới trong tình hình mới; giới thiệu nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5806/2022
(3462/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5807/2022
(3462/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top