loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức : sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn

Tác giả : Nguyễn Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 427 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045768662

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Đạo đức cách mạng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về: Xây dựng Đảng về đạo đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5307/2022
(3467/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5308/2022
(3467/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top