loading

Sách, tuyển tập

Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học : internet, AI, blockchain : sách tham khảo / Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler ; Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức dịch

Tác giả : Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler ; Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức dịch

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 335 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045773376

Số phân loại : 303.4834

Chủ đề : 1. Công nghệ và văn minh. 2. Đổi mới công nghệ -- Khía cạnh kinh tế. 3. Đổi mới công nghệ -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3415/2022
(2520/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top