loading

Sách, tuyển tập

Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp đồng chủ biên

Tác giả : Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp đồng chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 607 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045773604

Số phân loại : 342.597085

Chủ đề : 1. Luật hình sự -- Việt Nam. 2. Quyền con người -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3338/2022
(PL 134/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top