loading

Sách, tuyển tập

Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng Công nghiệp 4.0 / Lê Thanh Bình

Tác giả : Lê Thanh Bình

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 559 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045773000

Số phân loại : 303.482

Chủ đề : 1. Chính sách văn hóa. 2. Giao lưu văn hóa. 3. Phát triển bền vững. 4. Việt Nam -- Chính sách văn hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3333/2022
(2471/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top