loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo - Quy định chi tiết thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo / Vũ Thị Tươi biên soạn

Tác giả : Vũ Thị Tươi biên soạn

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 367 tr. : bảng ; 27 cm

ISBN : 9786047435029

Số phân loại : 344.597096

Chủ đề : 1. Tôn giáo và Luật pháp -- Việt Nam. 2. Tôn giáo và Nhà nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2798/2022
(PL 646/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2799/2022
(PL 646/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2800/2022
(PL 646/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top