loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh / Hoàng Chí Bảo

Tác giả : Hoàng Chí Bảo

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 371 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045576434

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh,1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 3. Phát triển bền vững -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2359/2022
(4375/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2360/2022
(4375/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top