loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045771693

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Chủ nghĩa Cộng Sản -- Việt Nam. 3. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam. 4. Giáo dục -- Việt Nam. 5. Phát triển kinh tế -- Việt Nam. 6. Việt Nam -- Chính sách văn hóa. 7. Việt Nam -- Chính trị và chính quyến. 8. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài. 9. Việt Nam -- Quốc phòng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 147/2022
(3502/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 148/2022
(3502/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top