loading

Sách, tuyển tập

Các cương lĩnh Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé

Tác giả : Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 222 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045766538

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 143/2022
(3453/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 144/2022
(3453/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top