loading

Sách, tuyển tập

Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) / Nguyễn Viết Thông

Tác giả : Nguyễn Viết Thông

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 127 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045763926

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam. 3. Hỏi và đáp. 4. Phát triển bền vững -- Việt Nam. 5. Phát triển kinh tế -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập hợp các câu hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và con người; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 141/2022
(3467/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 142/2022
(3467/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top