loading

Sách, tuyển tập

Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 - 2020 : tài liệu tuyên truyền trong Nhân dân / Vụ Tuyên truyền

Tác giả : Vụ Tuyên truyền

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045768198

Số phân loại : 959.70442

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Việt Nam -- 2016-2020. 2. Công nghệ -- Việt Nam -- 2016-2020. 3. Giáo dục -- Việt Nam -- 2016-2020. 4. Việt Nam -- Hội nhập kinh tế -- 2016-2020. 5. Việt Nam -- Lịch sử -- 2016-2020. 6. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- 2016-2020.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 139/2022
(14209/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 140/2022
(14209/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top