loading

Sách, tuyển tập

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh / Yên Ngọc Trung

Tác giả : Yên Ngọc Trung

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045764404

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày mối quan hệ dân - nước trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945; tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 856/2022
(3567/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 857/2022
(3567/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top