loading

Sách, tuyển tập

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Phùng Hữu Phú ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Phùng Hữu Phú ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 294 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045766194

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Đại hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Văn kiện.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm các văn bản tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 852/2022
(3470/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 853/2022
(3470/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top