loading

Sách, tuyển tập

Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng : ký / Trình Quang Phú

Tác giả : Trình Quang Phú

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 334 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045768631

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 848/2022
(13985/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 849/2022
(13985/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top