loading

Sách, tuyển tập

Luật cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổ, bổ sung năm 2019) ; Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 163 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045764435

Số phân loại : 342.597068

Chủ đề : 1. Điều lệ công chức viên chức -- Việt Nam. 2. Luật công chức -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 103/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 104/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top