loading

Sách, tuyển tập

Luật thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 190 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045764282

Số phân loại : 347.597077

Chủ đề : 1. Thi hành án -- Việt Nam. 2. Văn bản pháp luật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 101/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 102/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top