loading

Sách, tuyển tập

Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng năm 2010 (sửa đổi năm 2018) và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045768495

Số phân loại : 343.597071

Chủ đề : 1. An toàn sản phẩm -- Việt Nam. 2. Bảo vệ người tiêu dùng -- Việt Nam. 3. Hàng tiêu dùng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 97/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 98/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top