loading

Sách, tuyển tập

Một số vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch / Hà Thị Bích Thuỷ, Hà Văn Luyến (ch.b.), Lê Thị Hà..

Tác giả : Hà Thị Bích Thuỷ, Hà Văn Luyến (ch.b.), Lê Thị Hà..

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 247 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Cộng tác Đảng. 2. Khoa học chính trị.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, kinh tế, văn hoá, tôn giáo, quốc phòng, an ninh

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 186/2022
(3455/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top