loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Hồ Ngọc Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Anh Dũng, Trần Chí Mỹ

Tác giả : Hồ Ngọc Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Anh Dũng, Trần Chí Mỹ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 306.0959779

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Chính sách văn hóa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26983
Đang xử lý kỹ thuật
Top