loading

Sách, tuyển tập

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. T.2

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 355 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045765845

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VN 685/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top