loading

Sách, tuyển tập

Hiện đại Việt sử diễn ca : từ Nam Bộ kháng chiến mở màn đến chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1945-1975) / Huỳnh Thiên Kim Bội

Tác giả : Huỳnh Thiên Kim Bội

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 431 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045879993

Số phân loại : 959.704

Chủ đề : 1. Chiến tranh Đông Dương, 1946-1954. 2. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5261/2021
(13631/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 62/2023
(13632/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top