loading

Sách, tuyển tập

Urban indicators for managing cities [computer file]

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Manila

Số phân loại : 307.76

Chủ đề : 1. Ngân hàng phát triển Châu Á -- Tư liệu. 2. Chính quyền đô thị -- Châu Á -- Cơ sở dữ liệu. 3. Chính sách đô thị -- Châu Á -- Cơ sở dữ liệu. 4. Thành phố và thị trấn -- Châu Á. 5. Thành phố và thị trấn -- Khu vực Thái Bình Dương. 6. CD-ROM.

Top