loading

Sách, tuyển tập

Consulting opportunities with ADB [computer file]

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Manila

Số phân loại : 332.1532

Chủ đề : 1. Ngân hàng Phát triển Châu Á. 2. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) -- Hướng nghiệp. 3. Người cố vấn -- Hướng nghiệp -- Philippines -- Manila. 4. Viện trợ kinh tế -- Hồ sơ -- Hướng dẫn. 5. CD-ROM.

Top