loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử cà phê : vàng đen hay những cuộc du hành tăm tối / Antony Wild ; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch

Tác giả : Antony Wild ; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 347 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048452988

Số phân loại : 641.3373

Chủ đề : 1. Cà phê -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4823/2021
(9851)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4824/2021
(9852)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top