loading

Sách, tuyển tập

Số liệu thống kê lao động - việc làm ở Việt Nam 1996-2000 = Statistical data of Vietnam labour - employment 1996-2000 / Trương Văn Phúc chủ biên

Tác giả : Trương Văn Phúc chủ biên

Nhà xuất bản : Thống kê

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 802 tr. ; 26 cm

Số phân loại : 331.1250727

Chủ đề : 1. Lao động -- Việc làm -- Thống kê -- 1996-2000. 2. Nghề nghiệp -- Việt Nam -- Thống kê -- 1996-2000. 3. Việc làm -- Thống kê -- 1996-2000.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4900/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4901/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top