loading

Sách, tuyển tập

Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh = English-Vietnamese, Vietnamese-English dictionary : mini / Nguyễn Sanh Phúc

Tác giả : Nguyễn Sanh Phúc

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1036 tr. ; 15 cm

ISBN : 9786048670528

Số phân loại : 423.95922

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Từ điển -- Tiếng Việt. 2. Tiếng Việt -- Từ điển -- Tiếng Anh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I K 6750
(TĐ 102)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I K 6751
(TĐ 103)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I K 6752
(TĐ 104)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top