loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

[Xã Trà Bồ]

Mô tả vật lý : 86 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Đời sống tâm linh -- Việt Nam -- Hưng Yên. 3. Văn tế. 4. Vị thần -- Việt Nam -- Hưng Yên.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngọc phả ghi lại sự tích và công trạng của một vị là Quý Minh Đại vương là công thần thời Hùng Duệ Vương có công đánh chúa Thục. Phần tiếp theo chép lại các đạo sắc phong và những bài văn khấn dùng vào các tiết lệ trong năm

Top