loading

tài liệu điện tử

[Nghênh triệu Thành hoàng khoa]

Mô tả vật lý : 68 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại khoa nghi nghênh đón thành hoàng, sám tạ thành hoàng, cấp thủy

Top