loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

[Ngọc phả thôn Miêu Nha, xã Duyên [Diên] Linh]

Năm xuất bản : Canh Ngọ

Mô tả vật lý : 34 tr.

Chủ đề : 1. Đời sống tâm linh -- Việt Nam -- Hưng Yên. 2. Vị thần -- Việt Nam -- Hưng Yên. 3. Phù Cừ (Hưng Yên, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thần tích thôn Miêu Nha, xã Duyên [Diên] Linh ghị lại hành trạng và công nghiệp vị Tả hữu kiên thần Quý Minh Đại vương có công phù tá Tản Viên Sơn Thánh và hai vị: Hoàng tử Linh Lang cùng trung thần Đông Hải Đại vương triều Lý

Top