loading

tài liệu điện tử

[Đương đăng thu ứng gia phong mỹ tự]

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Phù Cừ. 2. Thống kê.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản kê những mỹ tự được ban phong qua các đời: Phong cho một vị là Truyền tự Vĩnh thống Tế thế An dân Đức trạch Hiển nhân Tài kiêm Khuông địch Hoằng nghiệp Triết thánh Duệ mưu Hiển nhân Tận trung Hiển cụ Hoằng nghiệp Linh ứng. Năm Cảnh Hưng thứ 4 phong cho một vị là Nữ trung Trí quang Hàm liệt Linh ứng Tính nhiên Tài kiêm Cương nhu Khuông nghiệp Kế thế An dân Ngọc Bảo Công chúa Thượng đẳng thần; một vị là Tôn mưu Duệ đức Hiển nhân Thánh văn Thần đức Khoát đạt Khoan nhân. Về sau phong thêm cho hai vị công chúa: Một vị là Đệ nhất Vũ Hưng Bảo Công chúa Thượng đẳng Tối linh, một vị là Đệ nhị Vũ Nhật Hiếu Thanh Công chúa Thượng đẳng Tối linh

Top