loading

tài liệu điện tử

[Linh Quang Đại vương phả lục]

Mô tả vật lý : 46 tr.

Chủ đề : 1. Đời sống tâm linh -- Việt Nam -- Hưng Yên. 2. Vị thần -- Việt Nam -- Hưng Yên.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại Thần tích về vị Lập Quang Thiền sư thời Trần, sau được phong là Linh Quang Đại vương

Top