loading

tài liệu điện tử

[Ngọc phả Linh Lang Đại vương]

Mô tả vật lý : 6 tr.

Chủ đề : 1. Đời sống tâm linh -- Việt Nam -- Hưng Yên. 2. Vị thần -- Việt Nam -- Hưng Yên.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thần tích ghi lại hành trạng và công tích của một vị Hoàng tử tên Linh Lang con vua Lý Thái Tông

Top