loading

tài liệu điện tử

[Sớ]

Mô tả vật lý : 54 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Tờ sớ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sớ thỉnh các vị Phật, Thánh, Tam giới Thiên chủ, Tứ phủ vạn linh công đồng, Thánh đế, Thiên phủ Tứ thiên sứ, Chưởng tịch Tào quan, các vị Hoàng tử Vương quan Thủy phủ, Ngũ nhạc Thần vương, Ngũ tiên Thánh mẫu…

Top