loading

tài liệu điện tử

[Thiên tiên thánh mẫu khoa]

Mô tả vật lý : 76 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài văn cung thỉnh các vị Thánh phụ, Thánh mẫu cùng các vị Vương tử: Đệ nhất Hưng Vũ Vương, đệ nhị Hưng Hiến Vương, đệ tam Hưng Nhượng Vương, đệ tứ Hưng Trí Vương và các vị Vương nữ… Phần cuối có ghi lại bài Bát Nhã tâm kinh

Top